/profile/6674191146/contact حکایت ما و محرم - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
یکشنبه 23 دی‌ماه سال 1386 ساعت 07:49 ب.ظ

این روزها ما مثال مقنی یزدیم  میان کویر که می کند و می کند کاریز را ... می کند تا باز کند راه را بر آبی که زمین حبس کرده میان سینه اش .

می کند و هر چه می کند : آب ...

می کند ‌ هر چه می کند : آب ...

: آب .

آب....آب.... آب...

جوش می زند این آب میان این خطوط ... آن قدر که خیس شود تمام کاغذهایم . تمام نوشته هایم  ... همه برود زیر آبی که می جوشد و بیرون می زند .

تو , تشنه مُردی . با لب تشنه .
مرا گرداب در خود بلعید ...

و حکایتی ست که ,  تو, شدی کشتی نجات و من .... من ...

 من غرقه دریا بودم و تو ...

تو..

تو , تشنه مُردی .

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت