/profile/6674191146/contact انتظار واقعی - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 01:48 ق.ظ

TinyPic image

خب با یه مثال شروع میکنیم:

حتما در دوران تحصیل با دل شوره های امتحان آشنائی دارید.

منظورم همان استرسهای شب یا قبل امتحان است که دانش آموز یا دانشجو را

رها نمی کند.

انتظار هم نوعی امتحان است

بطوریکه در مثال عرض کردم اگر فردا امتحان باشد دلشوره همراه امید به موفقیت

بهترین راه چاره است .چونکه انسان را به تلاش وخواندن دروس تشویق ومجبور

می کند.ولی اگر بی خیال باشد برایش فرقی نمی کند که قبول مشود یا نه.

برای مسئله انتظار هم اینچنین است:

ما بایدبا امید به آینده روشن که آن انسان کامل خواهد آمد ودلشوره از اعمال

خویش(تصحیح اعمال) زندگی کنیم       

TinyPic image

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت