/profile/6674191146/contact گپی دوستانه با لسان الغیب حافظ شیرازی - avijah ......... آویژه
آویژه یعنی: خاص و خالص - پاک و پاکیزه
سه‌شنبه 4 دی‌ماه سال 1386 ساعت 09:06 ب.ظ

 

 

۱- جناب حافظ کمی از خودتان بگویید؟

 

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

 

                                            دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

 

گرم ترانه چنگ و صبوح نیست چه باک

 

                                            نوای من به سحر آه عذرخواه من است

 

ز پادشاه و گدا فارغم به حمدا...

 

                                            گدای خاک در دوست پادشاه من است

 

۲- اوضاع و احوالتون چطور است؟

 

عیشم مدام است از لعل دلخواه

 

                                           کارم به کام است الحمدا...

 

۳- ما هم خوشحالیم که شما روبه راهید. اما جناب حافظ چرا شما اینقدر در بین مردم محبوبید؟ راز ماندگاری شما در چیست؟

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 

                                             ثبت است برجریده عالم دوام ما

 

۴- شما از عشق گفتید و اصلاْ مرام این عشق چیست؟

 

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

 

                                              آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

 

۵- با این تفاصیل عشق برتر است یا عقل؟

 

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است

 

                                               کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

 

۶- خواجه در اشعار شما یک نوع بدبینی نسبت به دنیا دیده می شود ، آیا این دلیل خاصی دارد؟

 

نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر

 

                                             که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

 

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

 

                                             که این لطیفه عشقم ز رهروی یادست

 

رضا بداده بده وز جبین گره بگشای

 

                                             که بر من و تو در اختیار نگشادست

 

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

 

                                             که این عجوزه عروس هزار داماد است

 

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

 

                                             بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

 

۷- حال که دنیا این است پس جریان این خوشحالی شما چیست که:

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است         سلطان جهانم به چنین روز غلام است ؟

 

چهل سال بیش رفت که من لاف می زنم

 

                                               کز چاکران پیر طریقت کمترین منم

 

۸- با این حال فکر نمی کنید با وجود این ستم و تظلمی که در جهان است آنجا هم که فرمودید:

خسروان قبله حاجات جهانند ولی                سببش بندگی حضرت درویشان است

هم کمی غلو باشد؟

 

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

 

                                                از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

 

۹- در مورد شما نظرات مختلفی وجود دارد. گروهی به شما ارادت دارند و گروهی هم با شما خوب تا نمی کنند.نظر خود شما چیست؟

 

ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

 

                                              آنکه او عالم سر است بدین حال گواه

 

عرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم

 

                                              وآنچه گویند روا نیست بگوئیم رواست

 

۱۰- نظر شما راجع به این تازه به دوران رسیده هایی که گمان می کنند در مکتب غزل شاگرد اول هستند چیست؟

 

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

 

                                             نه هر که آینه سازد سکندری داند

 

نه هر که طواف کلهکج نهاد و تند نشست

 

                                            کلاهداری و آئین سروری داند

 

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست

 

                                          نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 

۱۱- گروهی به شعر شما ایراد می گیرند و آن را سنتی و تاریخ مصرف گذشته می دانند . نظر خودتان چیست؟

 

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

 

                                          که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

 

۱۲- کمی می خواهم با اجازه شما وارد زندگی خصوصی شما شوم . از دلدار چه خبر؟

 

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد

 

                                        ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

 

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

 

                                        پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

 

۱۳- جناب حافظ با این مشکل چگونه برخورد خواهید کرد؟

 

چون باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

 

                                           نفس به بوی خوشش شکار خواهم کرد

 

هم آبروی که اندوختم ز دانش و دین

 

                                             نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

 

۱۴- جوانان دم بختی هستند که دو دل هستند که ازدواج کنند یا خیر. چه صحبتی با آنان دارید؟

 

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 

                                                  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

 

۱۵- فکر می کنید ما دانشجویان و جوانان تا چه حد به آینده شغلی خود امیدوار باشیم؟

 

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود

 

                                              ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

 

۱۶- تا بیشتر از این از زندگی ناامید نشده ام وارد مقوله دیگری می شوم .نظر شما راجع به سیاست چیست؟

 

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

 

                                             بیرون کشید باید ازین ورطه  رخت خویش

 

۱۷- ای بابا شما هم که محافظه کار از آب درآمدید؟

 

حالیا مصلحت وقت در آن می بینم

 

                                            که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

 

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم

 

                                            یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم

 

۱۸- نظر خود را راجع به وعده و وعیدهایی که به ما جوانان می دهند بفرمایید؟

 

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

 

۱۹- به نظر شما آرامش قرن کنونی در چیست؟

 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 

                                                 با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 

 

                                                      

http://www.clickchi.com/index.php?refer=ileya

مترجم سایت

مترجم سایت